2016-08-29 10:33:19

VEREMA 2016

La Climatologia.

L'any 2016 comença amb l'herència d'una tardor anterior molt seca i amb un hivern extremadament suau sense pràcticament cap glaçada. Al mes de març, la cosa es normalitza i dóna pas a una primavera clàssica, fresca i inestable, amb contínues borrasques que fins al mes de juny deixen una precipitació notable que en part compensa la sequera acumulada durant les dues estacions anteriors. Les temperatures fins a l'estiu són més fresques de l'habitual i el cicle de la vinya es retarda lleugerament, sobretot respecte del de l'any anterior.
L'estiu que hem tingut ha estat força benigne, molt estable i amb bon temps i per tant, de nou molt sec, però amb temperatures moderades, mai massa dies seguits de calor pronunciada, amb entrades continuades de vent del nord que periòdicament han fet baixar les temperatures. Les nits durant tot l'estiu han estat força fresques, fet que potser destacaríem com el més remarcable d'aquesta anyada

Característiques del vi

Es preveu un any d'alta qualitat,  sobre tot perquè la climatologia -i la passió i professionalitat del nostre equip- ens ha permès obtenir un fruit amb un perfecte estat sanitari, sense cap afectació que hagi pogut malmetre el raïm. En segon lloc, la sequera estival, malgrat les pluges primaverals prèvies, ha provocat un creixement migrat del raïm: tenim grans molt petits i tot fa augurar que aquest any serà un any de gran concentració en el vi, un any d'alta expressivitat i intensitat, a escala aromàtica i gustatiu.

Cambra de pressió i mesura de l'estrès hídric

La principal novetat, en l'àmbit tècnic d'enguany a Clos Pons, és l'adquisició d'una Cambra de pressió . Un aparell que mesura el grau d'estrès hídric que té la planta en cada moment. Això és, per tant, un element que aporta una informació molt valuosa respecte de les necessitats de rec de la vinya.

Com funciona?

El funcionament és molt simple, introduïm un pàmpol dins la cambra, la qual tanquem hermèticament deixant sortir només la diminuta tija que lligava la fulla al sarment, i llavors apliquem una pressió amb un gas. Quan veiem sortir la primera gota d'aigua pel pecíol de la fulla obtenim la lectura de la pressió que s'està aplicant just en aquell moment. Aquesta pressió ens dóna la dada de quina és la força amb la qual la planta reté l'aigua, com més alta és aquesta força més estrès hídric presenta la planta.

 

Qualitat

Aquesta dada, juntament amb les dades d'humitat i temperatura del sòl, a diferents profunditats i juntament amb la previsió meteorològica, ens permet deduir quina serà la necessitat d'aigua de la vinya en els següents dies.
La compra d'aquesta màquina és un pas endavant en el nostre esperit de millora continuada, donat que el rec és una de les eines fonamentals en l'obtenció de la qualitat que desitgem.

 

HARVEST 2016

The 2016 weather

2016 started with the soil profile completely dry, since the previous fall had lacked any rain at all. That fact will affect the behaviour of the vineyard for the whole season. The winter was very mild, with no temperatures below zero, as it is the rule. In March, things began to change and temperatures normalized, so we had a classical spring: cool and unstable, with many rainstorms visiting us periodicaly that would partialy  compensate the deep drought carried from the previous months. Up to the summer, the temperatures were lower than usual, so vegetation development had some delay related to an average year.

Summer has also been quite mild, with very good weather and, again, with no rain at all. Temperatures though, have not been high, and north wind has appeared quite often lowering them down whenever we had just 2-3 days in a row of warmth. Night temperatures have been rather low, and we would stress this fact as, perhaps, the most remarcable of the vintage.

The wine

Of course we are expecting a high quality for this vintage, first of all because the weather -and our thoughtfullness- has made the grapes be in perfect health, with no rot or any other desease at all. At the same time, the dry summer, in spite of the previous rains, did not let the grapes to grow bigger, and the berries stayed rather small. This usualy means a very concentrated and powerful wine, with a high expression and intensity, either in the aroma or in the palate side.

Pressure Chamber and hydric stress measurement

The main and the lastest technical innovation that have incorporated in 2016 is the pressure chamber, which is a device that measures the water stress any plant is at any moment. Since we have an irrigation system, this measure gives us a valuable informations about water needings of the vine.

How does it Works?

The device just applies presure to a leaf we have previously pulled off a shoot until it releases some of the water it holds. The higher the pressure we need to use, the stronger this water is tied to the leafe and, therefore, the higher is it water stress.

Quality

These data, together with soil moisture and temperature at differents depths, and together with the weather forecast, helps us to know wich the water needings of the vineyard on the following days. So the presure chamber is a vital piece in achieving the quality we are seeking for.

 

VENDIMIA 2016

La Climatología.

El año 2016 empezó con la herencia de un otoño anterior muy seco y con un invierno extremadamente suave, sin presencia de  heladas. Durante el mes de marzo, todo se  normaliza y gozamos de una primavera clásica, fresca e inestable, con continuas borrascas que hasta el mes de junio dejan una precipitación notable que en parte compensa la sequía acumulada durante las dos estaciones anteriores. Las temperaturas hasta el verano son más frescas de lo habitual y el ciclo de la viña se retrasa ligeramente, especialmente si las comparamos con las del  año anterior.
El verano del 2016 ha sido bastante benigno, muy estable ,con buen tiempo y por lo tanto, de nuevo muy seco, pero con temperaturas moderadas, nunca demasiados días seguidos de calor pronunciado, con entradas continuadas de viento norteño que periódicamente han hecho bajar las temperaturas. Las noches durante todo el verano han sido bastante frescas, hecho que quizás destacaríamos como el más remarcable de esta añada

Características del vino

Se prevé un año de alta calidad, sobre todo porque la climatología -y la pasión y profesionalidad de nuestro equipo- nos ha permitido obtener un fruto con un perfecto estado sanitario, sin ninguna afectación que haya podido malograr la uva. En segundo lugar, la sequía estival, a pesar de las lluvias primaverales previas, ha provocado un crecimiento migrado de la uva: obtendremos uva de  granos muy pequeños y  todo hace augurar un año de gran concentración en el vino, de alta expresividad e intensidad, a escala aromática y gustativa.

Cámara de presión y medida del estrés hídrico

La principal novedad, en el ámbito técnico de este año en Clos Pons, es la adquisición de una Cámara de presión . Un instrumento que mide el grado de estrés hídrico que tiene la planta en cada momento. Esto es, por lo tanto, un elemento que aporta una información muy valiosa respecto de las necesidades de riego de la vid.

Cómo funciona?

El funcionamiento es muy simple, introducimos un pámpano dentro de la cámara, la cual cerramos herméticamente dejando salir sólo el diminuto tallo que ligaba la hoja al sarmiento, y entonces aplicamos una presión con un gas. Cuando vemos salir la primera gota de agua por el pecíolo de la hoja obtenemos la lectura de la presión que se está aplicando justo en aquel momento. Esta presión nos da el dato de cuál es la fuerza con la que la planta retiene el agua, cuanto más alta es esta fuerza más estrés hídrico presenta.

Indicadores de calidad

Este dato, junto con los datos de humedad y temperatura del suelo, a diferentes profundidades y junto con la previsión meteorológica, nos permite deducir cuál será la necesidad de agua de la vid en los siguientes días.
La adquisición de esta máquina es un paso adelante en nuestro proceso de mejora continua, dado que el riego es una de las herramientas fundamentales en la obtención de la calidad que deseamos.